Prohlášení o používání cookies (Cookiepolicy)

Na této stránce můžete určit, které cookies přijímáte a které ne. Některé cookies jsou nutné k načítání stránek a proto je nelze vypnout.

 

Technicky

Cookies, které umožňují načítání stránky. Jsou to povinné cookies, bez nichž stránka nemůže pracovat.

 

Marketing

Cookies, které Chorvatské turistické sdružení (HTS) používá, aby zdokonalilo zkušenosti s využitím stránky. Pokud souhlasíte s použitím marketingových koláčků, webová stránka umožní služby Google Analytics a Facebook pixel services a Twitter universal website tag a LinkedIn Insight Tag a Floodlight tag a Alexa Certify Code a MediaMath pixel services. Znamená to, že bude využito cookies, které používají služeb Google Analytics a Facebook pixel a Twitter universal website tag a LinkedIn Insight Tag a Floodlight tag a Alexa Certify Code a MediaMath pixel services.

 

 

Webovou stránku croatia.hr (v dalším textu: web-lokalita) uvedlo do provozu a spravuje ji Chorvatské turistické sdružení (v dalším textu: HTS).

 

Při prvním použití webové lokality se má zato, že jste v úplnosti obeznámeni s těmito podmínkami, že jsou vám jasné a přistupujete na ně. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, abyste k webovým lokalitám nepřistupovali a abyste nepoužívali jejich obsah. Pokud máte jakékoliv dotazy anebo nejasnosti  v souvislosti s Podmínkami použití, prosíme, abyste se na nás obrátili na web@htz.hr.

 

Vyhrazujeme si právo změny vzhledu i obsahu webových lokalit i Podmínek použití a proto vás prosíme, abyste je čas od času prostudovali a seznámili se s možnými změnami. Budeme mít zato, že vaše dodatečné využívání webové lokality znamená, že přistupujete všechny eventuální změny.

Předmětné podmínky se vztahují k několika segmentům :

 

  1. Způsob použití
  2. Autorská i ostatní práva intelektuálního vlastnictví
  3. Záruky a odpírání práv
  4. Koláčky (cookies)
  5. Statistika
  6. Odkazy
  7. Změny a konec platnosti

 

1. Způsob využití

Povolené využití

Převzetí a výpis i přehled materiálu a obsahů na této adrese je možné jen k osobním účelům. Je zakázána veřejná prezentace, přenášení, publikace (uveřejňování), změny, reprodukce, distribuce, účast při přenesení či prodeji, při výrobě kopií, odesílání a při každém jiném druhu použití celkového obsahu webové lokality anebo její části i volba a úprava tohoto obsahu bez výslovného písemného povolení Chorvatského turistického sdružení i jiných nositelů autorských a ostatních práv intelektuálního vlastnictví. Pokud bylo takové povolení vydáno, není povoleno mazat anebo měnit stávající údaje vztahující se k autorskému právu a/nebo na obchodní značku či jiné právo intelektuálního vlastnictví.

 

Využití k obchodním účelům

Je zakázáno používat webovou lokalitou k obchodování, k prodeji i k jiným obchodním účelům. Každé uveřejňování reklam anebo shromažďování nabídek ke službám není povoleno bez písemného svolení Chorvatského turistického sdružení. Zakazuje se přenášení i zveřejňování obscénních, urážlivých, vulgárních, výhružných anebo neslušných, či jiným způsobem nepřijatelných anebo protizákonných obsahů, ale i těch, kterými se porušují určitá práva kterékoliv strany a obzvláště zavirovaných obsahů, anebo jiný škodlivý materiál. Uživatelé přebírají odpovědnost za každou škodu, která je následkem jejich aktivit, které nejsou v souladu s předem uvedeným, ale i za jiný druh škody, která by z tohoto mohla vzejít. Chorvatské turistické sdružení si vyhrazuje právo (ale ne i povinnost), že materiály a obsahy, které uživatelé uveřejňují na webové lokalitě v úplnosti anebo částečně vymaže.   

 

Dodávka obsahů a materiálů

Dodávkou obsahů a všeobecně materiálu (včetně, ale ne i výlučně, návrhů, nápadů, kreseb) na tuto adresu, vydáváte automaticky (anebo ručíte, že vlastník materiálů tak výslovně povolil) Chorvatskému turistickému sdružení neodvolatelná, stálá i exkluzivní práva i licenci k použití, adaptaci i změnám, zařazování do jiných prací, překladů, uveřejňování, přenos i distribuci po celém světě uvedeného materiálu v jakékoliv formě i ve všech doposud známých i budoucích mediích za jakýmkoliv účelem a bez úhrady. Podmínky tohoto bodu platí i po vypršení platnosti těchto Podmínek.

 

 

2. Autorská i ostatní práva intelektuálního vlastnictví

Obsah webové lokality je chráněn autorskými právy, která patří Chorvatskému turistickému sdružení, anebo jsou Chorvatskému turistickému sdružení ustoupena a autory jsou třetí osoby. HTS také vlastní autorské právo na úpravu, výběr i sladění obsahu webové lokality. Webová lokalita kromě toho obsahuje ochranné známky, jména jednotlivců i jiné obsahy intelektuálního vlastnictví patřícího Chorvatskému turistickému sdružení, ale i třetím osobám a HTS je nositelem práv k používání. Nemá se zato, že jakýkoliv obsah na webové lokalitě je určen neomezenému použití, nýbrž je k jakémukoliv použití nutno kontaktovat Chorvatské turistické sdružení.

 

Obrázky a videozáznamy

Veškeré fotografie, obrázky, videozáznamy, biografické údaje osob a/anebo ostatní materiály, které se objevují na webové lokalitě jsou výlučně majetkem HTS. Autorská i ostatní práva intelektuálního vlastnictví na všech materiálech nacházejících se na webových lokalitách patří HTS. Veškerá práva jsou vyhrazena. Použití těchto materiálů se subjektům povoluje výlučně k reklamním, redaktorským a informačním účelům, k  uveřejnění v novinách, časopisech i v elektronických médiích. Jiné použití materiálů z webových lokalit není povoleno. Také není povoleno použití jakéhokoliv materiálu z webových-lokalit v souvislosti s prodejem anebo nabídkou k prodeji výrobku či služeb jakéhokoliv druhu. Definované povolení a způsob použití webových lokalit se nesmí převádět, ani provést subdodávku anebo přidělování a každý záměr a pokus o převod i subdodávku bude považován za neplatný. Používáním materiálu z webové lokality se mediální uživatele se zavazují, že budou v úplnosti dodržovat zde uvedená omezení, podmínky i požadavky.

 

 

3. Ručení i odpírání práv

HTS vynakládá rozumné úsilí k tomu, aby na webových lokalitáchbyly uveřejňovány přesné a aktuální údaje, avšak nepřebírá odpovědnost za jejich přesnost a celistvost, obzvláště v části, v níž jsou takové údaje převzaty ze strany veřejných servisů anebo registrů, či jsou dodány ze strany třetích osob, jejichž úkolem je jejich shromažďování i zpracování. HTS neručí za to, že webová lokalita bude vždy dostupná a k dispozici a že nebude obsahovat chyby anebo viry. Každý použivatel výslovně souhlasí s používáním webové lokality na vlastní zodpovědnost.

 

HTS neručí za škodu či poškození (včetně, ale ne i výlučně, za zvláštní anebo důsledkovou škodu), která může být výsledkem používání či nemožnosti používání jakékoliv části webové lokality, anebo obsahu, které na ní zveřejnili, anebo přidali ostatní uživatele.

Mediální subjekty i další uživatelé používající webové lokality na sebe výslovně přijímají povinnost odškodnění HTS ve věci jakékoliv pohledávky i za všechny pohledávky, náklady, škody anebo odpovědnosti, vznikající nesvědomitým používáním materiálů z webových lokalit ze strany téhož uživatele, včetně jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní anebo důsledkové škody.

 

Dále HTS na sebe nepřímá žádnou zákonnou odpovědnost za přesnost, úplnost anebo užitečnost údajů, zařízení, výrobků anebo postupů zde popsaných a neručí za to, že použití informací, zařízení, výrobků anebo postupů nebude zneklidňovat a zasahovat do soukromých práv.

 

Odpírání nároků na reklamaci

Zmínka o jakémkoliv konkrétním výrobku, postupu či službě s obchodním názvem, s ochranou známkou výrobce apod. nutně neznamená,  že je HTS, anebo jakýkoliv z jeho zaměstnanců a dodavatelů reklamuje, doporučuje anebo upřednostňuje.

 

Odpírání práva na hyperlinky

Výskyt vnějších hyperlinků neznamená, že HTS anebo jeho podporovatel reklamují takovéto vnější webové lokality, informace, výrobky anebo služby, které ony obsahují. HTS, ale ani jakýkoliv z jeho podporovatelů a dodavatelů nemají kontrolu nad informacemi, které obsahují takové vnější lokality. Vnější spojení na webové lokalitě jsou v souladu s politikou HTS, a ono neodpovídá za obsah jakékoli spojené stránky (site),kterou dostalo od svých serverů. Spojení mohou zahrnovat textové odkazy, malé obrázky, ikonky anebo obrázky ilustrující spojení, ale nereklamují výrobky ani služby.

 

 

4. Ochrana osobních údajů, důvěrnost, koláčky (cookies)

Koláčky (tzv. cookies) jsou miniaturní soubory uložené v počítači či v mobilním zařízení, při návštěvě nějaké webové stránky. Cookies povolují webové stránce, aby si "zapamatovala" aktivity anebo nastavení návštěvníků z předešlých návštěv, aby je při dalším návštěvě mohla automaticky uplatnit. Tímto způsobem je dosaženo toho, že webová stránka již "ví", že jste ji navštěvovali a v určitých případech přizpůsobuje to, co vidíte na obrazovce. Cookies se nejčastěji používají k pamatování specifických preferencí uživatele, k pomoci při zavedení informací, které jsou již zapsané při předešlých návštěvách, ke shromažďování analytických údajů anebo k propagační kampani. Webové stránka  www.croatia.hr  používá tzv. koláčky (cookies) - soubor údajů, sloužící jakožto anonymní individuální identifikátor a to tím způsobem, že web-lokality zasílá vašemu prohlížeči a ukládá na váš počítač. Cookies se používají k fungování všech charakteristických znaků webové lokality a k lepší uživatelské zkušenosti.

 

Cookies můžeme rozdělit na dočasné (session cookies) a trvalé (persistent cookies). Dočasné cookies se dočasně ukládají v počítači a automaticky se mažou po uzavření webového prohlížeče. Používají se k získání dočasných údajů jako je například stav vašeho košíčku ve webovém shopu.

 

Trvalé cookies zůstávají uloženy ve vašem počítači i po uzavření webového prohlížeče, ale nejčastěji mají určitou trvanlivost. Takových cookies se používá, abychom zjednodušili přístup registrovaným uživatelům a ukládají se údaje jakými je uživatelské jméno i heslo, což umožňuje funkcionalitu "zapamatuj si mě" při přihlašování, takže nemusíte zapisovat uživatelské jméno i heslo pokaždé, když navštěvujeme tuto webovou stránku. Trvalé cookies mohou v počítači zůstat uloženy nejdéle 18 měsíců.

 

Cookies ještě dělíme i na cookies první a třetí strany. Cookies první strany se objevují z webové lokality, na níž se právě nacházíte, zatímco cookies třetí strany se objevují pomocí oznámení anebo vnějších servisů z jiných webových míst. Cookies první strany se kromě správného fungování webových stránek užívají ke statistickému sledování aktivit na webové stránce. Údaje, které se za tím účelem shromažďují obsahují IP adresu uživatele, údaje o prohlížeči, jazyku, o operativní soustavě i o jiných standardních statistických údajích, které se shromažďují a analyzují výhradně v anonymní a masové formě. Cookies třetí strany nejčastěji užívají inzertní sítě k rozboru chování uživatele na různých webových stránkách. Účelem analýzy je profilace uživatele podle demografie, zájmů apod. - čeho se nejčastěji používá za účelem inzerce.

 

A jak cookies vlastně fungují?

Cookies informace ukládají ve tvaru párů "klíčů" a "hodnoty" uvnitř textových souborů.

Cookies mohou například uschovat jazyk, na němž si právě prohlížíte stránku. Pokud jde o chorvatský jazyk, zápis bude nejčastěji vypadat takto: Language = hr.

 

Při první volbě jazyka webová stránka pomocí vašeho prohlížeče vytvoří a uchová koláček obsahující údaj o jazyku. Poté, během každé následující návštěvy, pokud ten koláček ještě existuje, stránka bude znát Vaši volbu a znázorní vám obsah v žádoucím jazyku.

Při příležitosti přistupování k webové- lokalitě, croatia.hr koláčky identifikují parametry vyhledávače, ale ne i samotných uživatelů. Krátce řečeno, cookies mají dobré úmysly, ony neškodí a nemohou přenášet viry a umožňují lepší uživatelskou zkušenost při prohlížení stránek.

 

Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, můžete je lehce vymazat (anebo znemožnit) na svém počítači pomocí nastavení prohlížeče, kterého používáte. Více informací o použití cookies je na stránkách prohlížeče, který používáte anebo na www.allaboutcookies.org.

Jelikož je účelem cookies zlepšení a umožnění čím lepší uživatelské zkušenosti, při použití naší webové lokality a jejího procesu v plném míře její funkcionality, připomínáme, že znemožňováním anebo mazáním cookies můžete znemožnit fungování charakteristických znaků webové lokality anebo vyvolat jinačí provoz i vzhled svého prohlížeče.

 

 

5. Statistika

Webová stránka www.croatia.hr používá nástroje Google Analytics ke statistickému sledování uživatelské aktivity. Uživatelská aktivita je sledována pro zabezpečení správného fungování webových stránek a má za cíl i zdokonalení stránek i zlepšení uživatelské zkušenosti. Google Analytics neumožňuje identifikaci uživatele, i když zpracovává určité typy soukromých údajů jakou jsou IP adresy. Toho lze docílit agregací údajů a technikami anonymity jako je maskování IP adresy.

Abychom vám poskytli lepší uživatelskou zkušenost a účelně naplánovali budoucí aktivity, používáme nástroje Google Analytics Advertising Reporting Features, který poskytuje náhled do údajů o pohlaví, věku i zájmech uživatele. Tyto údaje se zakládají na cookies třetí strany, také jsou anonymní a nemůže jich být použito k identifikaci uživatele.

Podrobné informace o této službě i cookies, které používá, ale i o možnostech uživatele regulovat sledování vlastní aktivity jsou dostupné na: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

 

6. Odkazy

Podnikáme vše, co je v naší moci, abychom zajistili, že všechna přesměrování z našich webových stránek Vás a/anebo Vaše dítě odvedou na webové stránky, jejichž obsah je kvalitní v tom smyslu, že nepodněcuje  negativnosti. Ovšem, stránky i adresy na webu se mění rychle, takže vždy nemůžeme ručit za obsah každé adresy, na kterou vás usměrníme.

 

 

7. Změny a zánik platnosti podmínek užívání

Chorvatská turistické sdružení si vyhrazuje právo změny anebo přerušení všech anebo kterékoli části této webové lokality i podmínek používání v jakémkoli okamžiku. Změny vstoupí v platnost oznámením na této adrese anebo tehdy, kdy o tom uživatelé budou obeznámeni. Podmínky užívání platí do Vašeho či HTS-ova zrušení těchto podmínek. Vaše zrušení, které je umožněno v jakémkoliv okamžiku znamená konec užívání webové lokality a zrušení všech materiálů i obsahů převzatých a používaných z této webové lokality.